• 2022នៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរបានបញ្ចប់ការហោះហើរសាកល្បងដោយជោគជ័យ
 • 2021នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១អង្គការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ (ICAO) បានអនុម័ត លេខកូដអាកាសយានដ្ឋានដែលមាន ៤ តួគឺ“ VDDS” ។
 • 2021នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ សមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) បានអនុម័ត លេខកូដអាកាសយានដ្ឋាន ៣ តួ "DSY" ។
 • 2022
  នៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរបានបញ្ចប់ការហោះហើរសាកល្បងដោយជោគជ័យ
  2021
  នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១អង្គការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ (ICAO) បានអនុម័ត លេខកូដអាកាសយានដ្ឋានដែលមាន ៤ តួគឺ“ VDDS” ។
  នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ សមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) បានអនុម័ត លេខកូដអាកាសយានដ្ឋាន ៣ តួ "DSY" ។
  2018
  នៅឆ្នាំ ២០១៨សាងសង់ជាផ្លូវការ
  2016
  នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ការសាងសង់ត្រូវបានអនុម័ត
  ព័ត៌មានសកម្មភាព
  សូមរង់ចាំសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យ!
  អ៊ីមែល : airport@darasakor.net